“خرمشهر را خدا آزاد کرد” امام خمینی (ره)

“خرمشهر را خدا آزاد کرد” امام خمینی (ره)

“خرمشهر را خدا آزاد کرد” امام خمینی (ره)

سوم خرداد، یادآور دلاور مردی و ایثار شهیدان، استقامت و پایداری ملت ایران، شجاعت و شهامت فرماندهان و از خودگذشتگی رزمندگان ارتش اسلام و اوج خداباوری و خلوص امام شهیدان خمینی کبیر است که فرمود: “خرمشهر را خدا آزاد کرد.

80