جامعه ای عاری از مواد مخدر مستلزم تلاش در نهادینه کردن آموزه های فرهنگی در بین جوانان است.

 

 

گودرز ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک با بیان مطلب فوق در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان تلاش در زمینه های فرهنگی را مهمترین راه برای پیشگیری از این پدیده شوم دانست.

 

وی در این زمینه اظهار داشت عدم آگاهی بعضی از خانواده ها نسبت به مواد مخدر علی الخصوص انواع مواد روان گردان نظیر شیشه و … باعث عدم کنترل قشر جوان از سوی آنها گردیده است.

 

سرپرست فرمانداری باغملک در ادامه گفت: همه ما در قبال جامعه و جوانان نسبت به اهمیت این موضوع مسئولیم و باید با برنامه ریزی های فرهنگی و اطلاع رسانی از طریق آموزش در مدارس، کانون های مساجد و رویکرد به آموزه های دینی و سایر فعالیتهای فرهنگی اطلاع رسانی نمائیم.

 

 

2918