بازدید وبررسی مشکلات امام زاده عبدالله توسط سرپرست فرمانداری باغملک

گودرز ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک  با حضور در منطقه امام زاده عبدالله(ع) از نزدیک با اهالی  دیدارومشکلات امامزاده عبدالله (ع)  مورد بررسی قرار داد .

وی با  برگزاری جلسه ای با کارشناسان راه کارهای را برا ی حل مشکلات  که عمده آن  آب شرب و بهداشت عمومی ارائه دادند که هم اکنون از طریق مسئولین مربوطه در حال رایزنی و پیگیری میباشند

 

2353