سرپرست جدید بخشداری مرکزی شهرستان باغملک منصوب شد

گودرز ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک در جلسه ای با حضور کارکنان فرمانداری با حکم استاندار خوزستان سید آرش حیاتی بعنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان معرفی و از زحمات چندین ساله آقای سید غلامرضا جعفری تقدیر و تشکر به عمل آمد. وی در این جلسه خواهان همکاری و انسجام پرسنل در بخش های مختلف با بخشدار جدید مرکزی شد.

2404