بازدید سرپرست فرمانداری باغملک از مناطق گردشگری در هفته محیط زیست

گودرز ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک به مناسبت گرا میداشت هفته محیط زیست که یکی از هفته های مهم در تقویم محیط زیست به شمار میرود در بازدید خود از مناطق گردشگری مال آقا و رباط  و   تفرجگاههای این شهرستان خواستار سامان دهی به وضعیت نظافت عمومی و حفظ محیط زیست در این مناطق شد وی همچنین افزود حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است که باید نسبت به حفاظت از آن احساس مسئولیت نماییم و از ریختن زباله در هنگام استفاده از طبیعت جلوگیری نماییم .

 

1230