تاکید سرپرست فرمانداری باغملک بر بازرسی مستمر بهدادشتی در فصل تابستان

ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک در جلسه شورای بهداشت و امنیت غذایی شهرستان با تاکید بر بازرسی های مستمر در فصل تابستان از مناطق زیارتی و سیاحتی خواهان توجه و نظارت بیشتر بازرسان بهداشت از اماکن عرضه مواد غذایی شد. وی همچنین در ادامه صحبت های  خود نسبت اجرای طرح آهک پاشی جداول  در سطح روستاها سخنانی را برشمرد و گفت : باتوجه افزایش دمای و شیوع برخی بیماری ها , این اقدام به نحو مطلوب انجام  گیرد.

ترکی زاده در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص نبود پزشک متخصص زنان گفت: با رایزنی  و صحبت های صورت گرفته با  دکتر ایدنی ریس  دانشگاه علوم پزشکی این  مشکل نیزاز تیرماهب برطرف خواهد شد 

 

2714