تاکید سر پرست فرمانداری باغملک بر باسواد شدن ۲۰۰۰ نفر از بیسوادان این شهرستان تا پایان سال ۹۴

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک “گودرز ترکی زاده “سرپرست فرمانداری شهرستان باغملک در جلسه کمیته راهبردی سواد آموزی این شهرستان بر باسواد شدن ۲ هزار نفر از بی سوادان این شهرستان تا سال ۹۴ تاکید کرد.

وی افزود:وجود ۴ هزار نفر بیسواد شناسایی شده در گروه سنی بین ۱۰ تا ۵۰ سال در این شهرستان , باعث نگرانی است و باید با استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای مبارزه با این مشکل با عزم ملی و مدیریت جهادی وارد عمل شد .

سرپرست فرمانداری باغملک نهضت سوادآموزی را جریان مهم فرهنگی در تقابل با بیسوادی دانست و خواهان باسواد شدن ۲ هزار نفر بیسواد از تعداد بی  سوادان این شهرستان تا پایان سال ۹۴ شد.

3021